Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Mint Benelux, gevestigd te Sleeuwijk (Nicolaas Stellingwerf 37, 4254 ET) verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via leverancier/gebruiker goederen en/of diensten bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en aanvaard.

1.4 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

1.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en opdrachtgever strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker prevaleren en dus rechtwetenschappelijk voorrang hebben.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

 1. Totstandkoming en wijziging van overeenkomst, offerte en aanbieding

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker Mint Benelux, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, draagvermogens, rendementen, kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen , blijven voorbehouden.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4 Overeenkomsten, aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

2.5 Rechten van de door gebruiker aan klant verstrekte aanbieding, berekeningen, tekeningen, specificaties, beschrijvingen e.d. blijven bij de gebruiker. Ook indien hier kosten voor in rekening zijn gebracht. Het auteursrecht op dergelijke documenten blijft voorbehouden aan gebruiker en mogen dan ook niet zonder toestemming van de gebruiker worden gekopieerd of aan derden worden getoond, gebruikt of bekend gemaakt.

2.6 De klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen, tekeningen, berekeningen en informatieverstrekking betreffende de inrichting van winkel, magazijn, kantoor, archief e.d. gegeven door de gebruiker. Gebruiker streeft naar haar beste vermogen om de beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie.

2.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar verstrekte informatie aan gebruiker Mint Benelux.

2.8 Geldigheid van aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheid van een maand, zo lang de voorraad strekt of anders overeengekomen zoals in offerte/aanbieding.

2.9 Prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers- en montage- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de aanbieding.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst / Levering

3.1 Mint Benelux levert af fabriek.

3.2 Levertijd gaat pas in na totstandkoming van de overeenkomst middels getekende orderbevestiging, ontvangst van benodigde informatie, zakelijke bescheiden, benodigde vergunningen, noodzakelijke formaliteiten en (aan)betaling. Levertijd gaat in bij wat van bovenstaande als laats plaats vindt.

3.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

3.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Mint Benelux is in geen geval schadevergoeding verschuldigd bij het overschrijden van de opgegeven bij benadering vastgestelde levertermijn.

3.5 Indien werkomstandigheden wijzigen of vertraging ontstaat, behoud Mint Benelux het recht de levertijd te verlengen met de tijdsduur van de ontstane vertraging.

3.6 Bij aflevering zijn producten voor risico en rekening van de klant, zelfs indien het eigendomsrecht nog niet is overgedragen.

3.7 Klant is verantwoordelijk voor beveiligde, afgesloten en droge ruimte voor ontvangst van de goederen, waarbij voldoende laad- en los faciliteiten zijn gecreëerd. Een goed toegankelijke en verharde weg voor de ontvangst van transportmiddelen ten behoeve van het door Mint Benelux verzorgde transport is hierin een vereiste en voor verantwoordelijkheid van de klant.

3.8 Eventuele wachttijden, vertragingen en bij in gebreken zijn van bovenstaand in artikel 3.7 genoemde zaken en kosten hieruit voortvloeiend, zijn voor rekening van de klant.

3.9 Mint Benelux bepaalt hoe producten worden verpakt en bezorgt.

Mint Benelux is nimmer gehouden aan het betalen van een boete of schadevergoeding indien sprake is van overmacht.

 

 1. Prijzen

 4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

4.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

4.3 Bij de prijs zijn niet inbegrepen:
-Kosten voor het in- en uitladen bij de klant,
-Kosten voor consult, voorstudie en/of nazorg na levering van materialen,
-Kosten voor eventueel extra tekenwerk, tekeningen, berekeningen,
-Kosten voor beschrijvingen, aanvullende informatie, vergunningen,
-Kosten voor benodigde gereedschappen
-Kosten voor meerwerk niet genoemd in de aanbieding

4.4 Mint Benelux behoud zich het recht voor om algemene voorwaarden, verkoopprijzen, betalingstermijnen en kortingen te wijzigen.

 

 1. De- en Montage

5.1 Klant is verantwoordelijk voor het (tijdig) aanvragen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen etc. die benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

5.2 Klant zorgt voor een veilig en droog onderkomen voor monteurs met in redelijkheid gewenste faciliteiten, waaronder o.a.; Kantine, toilet, vuilcontainer voor afvoer van verpakkingsmateriaal en wateraansluiting.

5.3 Op het overeengekomen tijdstip kan ook daadwerkelijk worden overgegaan tot overeengekomen werkzaamheden, die ongestoord en aaneengesloten dient plaats te kunnen vinden.

5.4 Klant biedt ten alle tijden de mogelijkheid tot overwerk indien nodig.

5.5 Klant stelt tijdig alle relevante informatie beschikbaar voor het eventueel opstellen van een V&G plan.

5.6 Bedrijfsspecifieke relevante informatie zal tijdig worden verstrekt door de klant aan Mint Benelux.

5.7 Bouwplaats is vrij van obstakels en voorzien van elektriciteitsaansluiting 220V en 380V.

5.8 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te voorzien in een plaats voor tijdelijke opslag van aangeleverde materialen. Droog, beveiligd en vrij van obstakels.

5.9 Het gebouw is voldoende verlicht, afsluitbaar en verwarmd.

5.10 Aanvoerweg is voldoende verhard, breed genoeg en voorziet in een onbelemmerde toegang tot de bouwplaats voor een 38-tons
vrachtwagencombinatie.

5.11 Klant verzorgt een heftruck met voldoende hefcapaciteit voor het uitvoeren van de werkzaamheden en stelt deze ononderbroken
Ter beschikking aan de dienstdoende montageploeg. Dit voor het al dan niet laden- en lossen van goederen en ter ondersteuning
van montagewerkzaamheden.

5.12 Het lossen van geleverde goederen is de verantwoordelijkheid van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

5.13 Indien diamant boren benodigd zijn voor montage zijn deze voor rekening van de klant. Zo ook zal bij bovengemiddeld gebruik van
boren, te noemen minder dan 30 boorgaten per boor een doorberekening plaatsvinden van de extra te gebruiken boren.

5.14 Eventuele schoonmaak- en stofvrij maken van geleverde goederen is niet in de montageprijs inbegrepen.

5.15 Het wijzigen van overeengekomen configuraties in de aanbieding zal worden aangemerkt als meerwerk en doorberekend worden
aan de klant.

5.16 In het geval dat verticaal intern transport benodigd is, dient de klant een goederenlift beschikbaar te stellen die groot genoeg is
om de goederen te vervoeren. Deze goederenlift dient tevens te beschikken over voldoende hefcapaciteit.

5.17 Klant blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor het draagvermogen en de specificaties van de betonvloer. Dit betekend dat de
betonvloer beschikt over voldoende draagvermogen, vlakheid en stijfheid om optredende stellingbelasting te kunnen opnemen.
-Stijfheidseisen volgens NEN-EN 15620 paragraaf 7.3.1.2.
-Vlakheidseisen volgens NEN-EN 15620 paragraaf 5.1 of 6.1, afhankelijk van type intern transport.
-Betonkwaliteit minimaal C20/25 en maximaal C50/60
-Minimale betondikte dient 175mm te zijn met een toegestane boordiepte van 125mm t.b.v. verankering.
-Verankering in ongescheurd beton volgens Europese richtlijn ETAG 001 annex C.
-De vloer bevat geen dilatatievoegen op plaatsen waar stellingen of magazijnconstructies dienen te worden geplaats waarbij de
controle hiervan de verantwoordelijkheid is van de klant.

5.18 Klanten die aangemerkt zijn als “wederverkoper” of “reseller” in aanbiedingen van producten van Mint Benelux zijn zelf
verantwoordelijk voor alle bovenstaande 5.1 t/m 5.17 genoemde artikelen en montage, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk
overeengekomen.

 

 1. Betaling

6.1 Betaling van concult, magazijninspecties, de- en montagewerkzaamheden, tekeningen en advies etc. dient, tenzij anders overeengekomen, steeds plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.

6.2 Betaling van magazijninrichting geschiedt, tenzij ander overeengekomen, volgens;

-30% direct bij opdracht;
-60% bij het voor verzending gereed zijn van producten;
-10% binnen 8 dagen na levering
De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.
*Klanten in aanbiedingen aangemerkt als “wederverkopen” of “reseller” worden gehouden aan 100% betaling voor verzending gereed zijn van producten, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting.

6.4 Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

6.5 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

6.6 Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

6.7 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 3% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand aangemerkt wordt.

6.8 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

6.9 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

6.10 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

 

 1. Garantie

7.1 Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

7.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren producten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.

7.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

 

 1. Reclames

8.1 Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product of dienst, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant gebruiker, binnen 14 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

8.2 Indien de klant producten reclameert dient de klant deze producten ten alle tijden beschikbaar te houden voor inspectie door Mint Benelux om mogelijke tekortkomingen vast te kunnen stellen. Bij in gebreke blijven vervalt elke aanspraak op garantie.

8.3 Indien een deel van de geleverde goederen in gebreke wordt gesteld, geeft dat geen recht op afkeur of weigering van de overige geleverde goederen.

8.4 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is gebruiker niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door gebruiker van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door gebruiker zijn gecrediteerd.

8.5 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van
€ 325,00 per mandag.

8.6 Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

9.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.

9.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

9.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.

 

 1. Ontbinding en beëindiging

10.1  De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede
indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

10.2  In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de
haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling
aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het
eigendomsvoorbehoud in te roepen.

10.3  Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of
faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd.
Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.

 

 1. Overmacht

11.1  Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van
overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de
verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst
zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

11.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van
economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf,
noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog,
vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van
gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of
materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.

11.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1  Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.

12.2 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale
door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van
schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

12.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd
dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

13.1  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de
uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

13.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen
waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april
1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

13.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste
aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten
van deze overeenkomst is gevestigd.